Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CROSSLIFE

z dnia 27-04-2021r.

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego CROSSLIFE
 4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.crosslife.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. Właścicielem sklepu jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kornel Tadajewski 82-420 Ryjewo, ul. Grunwaldzka 79
 5. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CROSSLIFE a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.crosslife.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.crosslife.pl, prowadzony jest przez CROSSLIFE. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kornel Tadajewski

82-420 Ryjewo, ul. Grunwaldzka 79 (POLSKA)

NIP: 581-183-49-60

 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady korzystania ze sklepu internetowego.

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient odpowiednich wymagań technicznych.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa CROSSLIFE zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.crosslife.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient może złożyć zamówienie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

3.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. CROSSLIFE może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CROSSLIFE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię CROSSLIFE.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla CROSSLIFE,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.crosslife.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów  w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CROSSLIFE Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT w wersji papierowej.

 

5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową, usługą transportową świadczoną przez CROSSLIFE, bądź odbiór osobisty (ustalenia indywidualne). Koszty wysyłki zamówienia obliczane są na podstawie wagi oraz gabarytu zamówionych produktów. Aby sprawdzić koszt wysyłki konkretnego zamówienia, należy przejść do widoku koszyka a następnie kliknąć przycisk „dalej”. W tym miejscu wyświetlą się koszty wysyłki zamówienia w zależności od wybranego sposobu zapłaty oraz formy dostawy.

5.3. Termin realizacji wysyłki produktów dostępnych wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia w przypadku towaru zamówionego za pobraniem, natomiast w pozostałych przypadkach termin realizacji wysyłki wynosi 3 dni od daty zaksięgowania środków.
W przypadku zamówień indywidualnych dostosowanych do potrzeb klienta czy produktów niedostępnych w chwili obecnej na stanie czas realizacji wysyłki ustalany jest indywidualnie.
Jeżeli zamawiasz większą liczbę produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Można zrealizować zamówienie etapami - w tym celu skontaktuj się z nami kontakt@crosslife.pl

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.crosslife.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

a.) przelewem na numer konta bankowego  65 2490 0005 0000 4530 1304 3278,

b.) płatnością w systemie Przelewy24,

c.) Za pobraniem (gotówka przy odbiorze). Wybierając tę formę płatności, Klient płaci za zakupy kurierowi lub listonoszowi, który doręczy paczkę.

 

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie odstąpienia umowy(Formularz odstąpienia umowy)
 w terminie 14 dni i wysyłając je na adres mailowy : kontakt@crosslife.pl

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy otwarcie paczki w obecności kuriera - w przypadku uszkodzenia towaru zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 785 538 921.

8.2. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

 8.3. CROSSLIFE jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kornel@crosslife.pl. CROSSLIFE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni.

 

8.5. CROSSLIFE jest producentem jak i dystrybutorem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji również bezpośrednio w autoryzowanym serwisie po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową z CROSSLIFE.
Jest to szybszy proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

8.6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć formularz oświadczenia zwrotu towaru ( oraz dowód zakupu, co stanowi podstawę do zgłaszania reklamacji.

8.7. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy na konto.

8.8. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy  szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

8.9. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kornel@crosslife.pl  lub telefonicznie: 785 538 921. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. CROSSLIFE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CROSSLIFE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: CROSSLIFE Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kornel Tadajewski 82-420 Ryjewo, ul. Grunwaldzka 79

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. CROSSLIFE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez CROSSLIFE w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.

10.2. Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

10.3. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są niezbędne do: rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.

10.4. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.

10.5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CROSSLIFE a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CROSSLIFE a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CROSSLIFE.

11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl